Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự mua sắm
  a shopping bag
  túi đi mua hàng
  hàng mua được

  * Các từ tương tự:
  shopping centre, shopping mall