Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

workshop /'wɜ:k∫ɒp/  

  • Danh từ
    xưởng, xưởng sữa chữa
    cuộc hội thảo