Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laundry /'lɔ:ndri/  

 • Danh từ
  tiệm giặt là
  phòng giặt là (ở khách sạn…)
  quần áo đưa giặt là; quần áo đã giặt là

  * Các từ tương tự:
  laundryman, laundrywoman