Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laundrywoman /'lɔ:ndriwumən/  

  • Danh từ
    chị thợ giặt