Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

laundryman /'lɔ:ndrimən/  

  • Danh từ
    thợ giặt