Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tabulation /,tæbju'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự xếp thành bảng, sự trình bày dưới dạng biểu