Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đá bảng, đá đen
  ngói [bằng] đá bảng
  bảng đá (của học sinh)
  (Mỹ) danh sách ứng cử viên
  on the Democratic slate
  có tên trong danh sách ứng viên của Đảng Dân chủ
  a clean slate (sheet)
  xem clean
  [put something] on the slate
  (khẩu ngữ)
  [ghi vào sổ nợ] cho trả sau
  I've no change could you put these eggs on the slate?
  tôi không có tiền lẻ, ông có thể ghi vào sổ nợ cho tôi sẽ trả sau được không?
  wipe the slate clean
  xem wipe
  Động từ
  lợp bằng ngói đá bảng
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động) dự định thời gian (cho một việc gì đó)
  một cuộc họp dự định sẽ tiến hành vào ngày thứ năm
  slate somebody [for something]
  (Mỹ, khẩu ngữ)
  đề cử ai (vào một chức vụ…)
  slate for the Presidency
  được đề cử vào chức chủ tịch
  slate somebody(something) [for something]
  (Anh, khẩu ngữ)
  công kích kịch liệt (trên báo chí…)
  slate a writer
  công kích kịch liệt một nhà văn
  slate a book
  công kích lịch liệt một cuốn sách

  * Các từ tương tự:
  slate-blue, slate-club, slate-coloured, slate-cutter, slate-pencil, slater