Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slate-pencil /'sleit'pensl/  

  • Danh từ
    bút chì đá