Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slate-coloured /'sleit,kʌləd/  

  • Tính từ
    có màu đá acđoa