Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ)
  bảng phân công (nhiệm vụ, phiên trực trong quân đội…)
  Động từ
  (Mỹ)
  ghi (ai) vào bảng phân công
  tôi đã được ghi phân công làm việc suốt cả kỳ cuối tuần