Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều genera)
    (sinh vật) chi
    (Khẩu ngữ) loại