Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

variety store /və'raiətistɔ:[r]/  

  • (Mỹ)
    tiệm tạp hóa