Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

variety show /və'raiəti'ʃou/  

  • Danh từ
    (sân khấu) cuộc biểu diễn nhiều môn (ca, nhạc, múa, xiếc...) ((như) variety)