Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thể loại
    tiểu thuyết và truyện ngắn là hai thể loại khác nhau

    * Các từ tương tự:
    genre-painting