Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

genre-painting /'ʒɑ:nrə,peintiη/  

  • Danh từ
    phong cách tranh sinh hoạt