Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đối xứng
  the perfect symmetry of the building
  sự đối xứng hoàn hảo của tòa nhà
  sự cân đối
  the symmetry of her features
  sự cân đối trong nét mặt của nàng