Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congruousness /'kɔɳgruəsnis/  

  • Danh từ
    tính phù hợp, tính thích hợp