Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sameness /'seimnis/  

  • Danh từ
    tính đều đều, tính đơn điệu
    the tedious sameness of winter days indoors
    sự đơn điệu tẻ nhạt của những ngày mùa đông ru rú trong nhà