Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consensus /kən'sensəs/  

  • Danh từ
    sự nhất trí
    can we reach a consensus on this issue?
    ta có thể nhất trí được về vấn đề này không?