Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

continuity /'kɒntinju:əti/  /'kɒntinu:əti/

 • Danh từ
  sự liên tục; tính liên tục
  cảnh nhất quán (trong tivi, trong một bộ phim)
  lời thông báo giữa các chương trình; lời bình xen giữa các chương trình (phát thanh…)

  * Các từ tương tự:
  continuity condition, continuity test