Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preponderance /pri'pɒndərəns/  

  • Danh từ
    sự trội hơn, ưu thế
    a preponderance of blue-eyed people in the population
    số lượng người mắt xanh trội hơn trong dân cư