Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

weightiness /'weitinis/  

  • Danh từ
    sự nặng, sự nặng nề
    sự quan trọng và nghiêm túc