Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  kích cỡ lớn; số lượng lớn; thế tích lớn
  những bao này khó mang không phải vì nặng mà vì kích cỡ của chúng
  cơ thể đặc biệt to béo
  con voi hạ cái thân hình đặc biệt to béo của nó xuống
  chất xơ (trong thức ăn)
  you need more bulk in your diet
  anh cần nhiều chất xơ hơn nữa trong chế độ ăn của anh
  (số ít)
  the bulk [of something]
  phần chính, phần lớn (của cái gì)
  the bulk of the work has already been done
  phần chính của công việc đã làm xong rồi
  người con cả thừa kế phần lớn tài sản
  in bulk
  với số lượng lớn
  buy in bulk
  mua số lượng lớn
  không đóng thành kiện, để rời.(hàng hóa chất lên tàu)
  shipped in bulk
  chất lên tàu không đóng thành kiện
  Động từ
  bulk large
  có vẻ quan trọng; có vẻ nổi bật
  chiến tranh hình như còn rõ nét trong ký ức của những người đã tham gia chiến đấu
  bulk something out
  làm cho lớn hơn, làm cho dày hơn
  add extra pages to bulk a book out
  thêm trang phụ làm cho sách dày hơn

  * Các từ tương tự:
  bulk buying, bulk current, bulk delay, bulk eraser, bulk lifetime, bulk memory, bulk processing, bulk storage, bulkhead