Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con sư tử
  (cũ) người nổi tiếng
  a literary lion
  người nổi tiếng trong làng văn
  beard the lion in his den
  xem beard
  the lion's share
  phần lớn nhất (của cái gì khi đem chia ra)
  thường thì phần lớn nhất trong ngân sách được dành cho quốc phòng

  * Các từ tương tự:
  lion-hearted, lion-heartedness, lion-hunter, lioncel, lioness, lionet, lionhearted, lionise, lionization