Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  râu
  who's that man with the beard?
  cái ông râu kia là ai thế?
  he has [growna beard
  ông ta để râu
  a goat's beard
  râu dê
  Động từ
  đương đầu với, chống cự
  beard the lion in his den
  dám giáp mặt vuốt râu hùm

  * Các từ tương tự:
  bearded, beardless, beardlessness