Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beardlessness /'biədlisnis/  

  • Danh từ
    tình trạng không râu
    tình trạng không ngạnh