Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Trễ hữu tỷ; Trễ hợp lý
    Một công thức TRỄ PHÂN PHỐI trong đó, các giá trị kế tiếp của một biến số đã bị trễ được xác định bằng tỷ lệ của hai mô hình trễ đa thức