Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rationalise /'ræ∫nəlaiz/  

  • Động từ
    như rationalize