Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-bb-)
  chấm nhẹ
  nàng chấm nhẹ tờ giấy lau lên mắt nàng
  (+ at) ấn nhẹ
  chị ta ấn nhẹ miếng bông lên chỗ đứt
  (+ on, off) phết nhẹ, thấm nhẹ
  dab paint on a picture
  phết nhẹ sơn lên bức tranh
  thấm nhẹ chỗ nườc thừa
  Danh từ
  lớp (sơn…) mỏng trên bề mặt
  sự chấm nhẹ, sự ấn nhẹ, sự thấm nhẹ
  thấm nhẹ bằng giấy thấm và mực khô đi
  dabs (số nhiều) (tiếng lóng) dấu tay
  (động vật)cá bơn limăng
  [be] a dab [hand] [at something]
  (từ Anh, khẩu ngữ) là tay cừ
  hắn là một tay vẽ cừ

  * Các từ tương tự:
  dabber, dabble, dabbler, dabbling, dabby, dabchick, dabster