Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có đủ khả năng; có đủ tư cách
  a qualified doctor
  một bác sĩ có đủ khả năng
  hạn chế
  give the scheme only qualified approval
  chỉ tán thành kế hoạch một cách hạn chế