Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật)
    bọ bạc (cắn sách)
    (nghĩa bóng)
    mọt sách