Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undergraduate /,ʌndə'grædʒʊət/  

  • Danh từ
    sinh viên chưa tốt nghiệp