Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự trí thức hoá
    sự nặng suy nghĩ bằng trí óc