Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intellectualistic /'intilektjuə'listik/  

  • Tính từ
    (triết học) duy lý trí