Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intellection /inti'lekʃn/  

  • Danh từ
    sự hiểu biết, quá trình hiểu biết