Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chứng nhức đầu
    người làm đau đầu, vật làm đau đầu
    their son is a constant headache to them
    đứa con trai của họ là một mối làm họ đau đầu thường xuyên