Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

town centre /,taʊnsentə[r]/  

  • Danh từ
    khu thương mại chính của thành phố