Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

town planner /,taʊn'plænə[r]/  

  • Danh từ
    kiến trúc sư quy hoạch thành phố