Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

town planning /,taʊn'plæniŋ/  

  • Danh từ
    quy hoạch thành phố