Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traceable /'treisəbl/  

  • Tính từ
    có thể, có thể vạch
    có thể theo dõi qua dấu vết
    có thể đồ lại
    vẽ được