Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ)
  quạt, sảy (thóc)
  sàng lọc
  sàng lọc sự thật trong đống chứng cớ trái ngược nhau

  * Các từ tương tự:
  winnower, winnowing, winnowing-machine