Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

methodology /,meθə'dɔlədʒi/  

  • Danh từ
    phương pháp học