Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

systematise /'sistimətaiz/  

  • Ngoại động từ
    hệ thống hoá, sắp xếp theo hệ thống