Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • danh từ số nhiều modi

    * Các từ tương tự:
    modus operandi, modus vivendi