Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

modus operandi /,məʊdəs ,ɒpə'rændi/  

  • Danh từ
    (tiếng La-tinh)
    cách làm (việc gì)
    cách vận hành