Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

modus vivendi /,məʊdəsvi'vendi:/  

  • Danh từ
    (tiếng La-tinh)
    tạm ước
    cách sống