Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

systematical /sisti'mætik/  

 • Tính từ
  có hệ thống
  sự láo xược có hệ thống
  có phương pháp
  công nhân làm việc có phương pháp

  * Các từ tương tự:
  systematically