Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

systematic /,sistə'mætik/  

 • Tính từ
  có hệ thống; có phương pháp
  the way he works is not very systematic
  cách anh ta làm không được có phương pháp cho lắm
  triệt để
  the police made a systematic  of the building
  cảnh sát thực hiện một cuộc khám xét triệt để ngôi nhà

  * Các từ tương tự:
  systematical, systematically, systematics