Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

businesslike /'biznislaik/  

  • Tính từ
    đâu ra đấy
    negotiations were conducted in a businesslike manner
    đàm phán được tiến hành từ đâu ra đấy