Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-ordered /'wel' :d d/  

  • Tính từ
    ngăn nắp
    được sắp tốt